Version 1 (4/2021): Phân tích kinh tế (Mã số: SUB2)

Học phần 2 trong chương trình đào tạo của Học Viện QMV là phần rất quan trọng trong cách tiếp cận đầu tư chứng khoán của QMV Group, đó là cách tiếp cận Top - Down. Đây là cách tiếp cận từ kinh tế vĩ mô trước khi đi đến trải nghiệm các phương thức đầu tư khác nhau trong đầu tư tài chính. Học phần này giúp bạn tìm hiểu về chu kỳ vận hành của nền kinh tế, bao gồm những chính sách ảnh hưởng đến nguồn tiền vào thị trường. Từ đó, hình thành nên sự luân chuyển vận động của các ngành và dòng tiền. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ hiểu bong bóng tài sản và khủng hoảng phát sinh từ đâu và bằng cách nào để thích nghi với những bong bóng này.

Nhập môn 220 học viên đã đăng ký
Được tạo bởi Quach Hao , Nam Mai Cập nhật lần cuối Mon, 07-Nov-2022 Vietnamese
Nội dung chính?

Bài học
27 bài học 06:10:03 giờ
Các biến số vĩ mô
7 bài học 01:38:32 giờ
 • P2T1A - Kinh tế vĩ mô và phương pháp đầu tư 00:06:00
 • P2T1B - Hiểu số liệu thống kê vĩ mô 00:36:10
 • P2T1C - Tăng trưởng kinh tế (GDP) là gì_ 00:22:55
 • P2T1D - Biến số lạm phát 00:10:00
 • P2T1E - Biến số lãi suất 00:17:04
 • P2T1F - Biến số tỷ giá & tổng kết bài giảng 00:06:23
 • Tài liệu học 1 .
Kinh tế và chính sách
6 bài học 01:28:57 giờ
 • P2T2A - Mục tiêu kinh tế và chính sách 00:09:16
 • P2T2B - Chính sách tiền tệ 00:33:57
 • P2T2C - Chính sách tài khóa và tỷ giá 00:12:04
 • P2T2D - Chu kỳ kinh tế và mối liên hệ với thị trường chứng khoán 00:26:40
 • P2T2E - Tổng kết bài giảng 00:07:00
 • Tài liệu học 2 .
Ôn tập kinh tế vĩ mô và chu kỳ
7 bài học 01:25:27 giờ
 • P2T3A - Giới thiệu khủng hoảng tài chính 2007-2008. Chứng khoán hóa là gì 00:15:19
 • P2T3B - Đa cấp chứng khoán Quá trình hình thành bong bóng tài chính 00:13:11
 • P2T3C - Khủng hoảng tài chính thế giới Nới lỏng, thắt chặt và đổ vỡ 00:10:36
 • P2T3D - Chính sách tiền tệ và thị trường chứng khoán Việt Nam 00:17:31
 • P2T3E - Vòng xoáy tiền tệ và trạng thái hiện tại của nền kinh tế Việt Nam 00:21:25
 • P2T3F - Tổng kết buổi ôn tập 00:07:25
 • Tài liệu học 3 .
Tổng kết chu kỳ kinh tế và thị trường
7 bài học 01:37:07 giờ
 • P2T4A - Tâm lý đầu tư 00:19:00
 • P2T4B - Kiểm soát tâm lý khi đầu tư 00:17:54
 • P2T4C - Chu kỳ kinh tế và mối liên hệ với TTCK 00:16:58
 • P2T4D - Chu kỳ dòng tiền trên TTCK và chu kỳ tâm lý 00:15:18
 • P2T4E - Luân chuyển dòng tiền đối với ngành và cổ phiếu 00:19:18
 • P2T4F - Tổng kết bài giảng 00:08:39
 • Tài liệu học 4 .
Yêu cầu
Miêu tả nội dung
+ Xem thêm
Chương trình học liên quan
16:40:01 giờ
Updated Thu, 17-Mar-2022
253 Miễn phí
08:17:48 giờ
256 2.000.000 ₫
04:06:10 giờ
225 2.000.000 ₫
08:26:28 giờ
180 2.000.000 ₫
Giảng viên
 • 6 Reviews
 • 559 học viên
 • 13 Khóa học
 • 5 Reviews
 • 573 học viên
 • 18 Khóa học
2.000.000 ₫
Includes:
 • 06:10:03 giờ học tất cả các bài
 • 27 bài học
 • Truy cập bằng nhiều thiết bị
 • Truy cập mọi lúc
 • So sánh với khóa học khác